Oudercommunicatie

Bij ‘Het Blesje’ vinden we het van belang dat ouders betrokken worden bij de activiteiten van onze kinderopvang. Dit komt voor het grootste gedeelte tot stand in het dagelijkse contact bij het breng- en haalmoment. Daarnaast heeft elk kind, tot 12 maanden, een eigen mapje waarin de medewerkster s elke dag belangrijke gegevens noteert. Ze beschrijven hoe de dag verlopen is en wat het kind gedaan heeft, maar ook grappige voorvallen of praktische informatie. Bovendien kunt u straks via de ouderlogin een beeld krijgen van leuke activiteiten en mooie momenten die onze medewerkers, vooral via foto’s, zullen overbrengen. Voor kinderen boven de 12 maanden vindt de overdracht vooral mondeling plaats, maar is informatie over activiteiten, voeding, slapen en verschonen ook op het informatiebord terug te vinden. Jaarlijks zal er een observatie plaatsvinden, waar U als ouders een verslag van krijgt. Aan de hand van deze observatie zal er ook een gesprek plaatsvinden over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Het spreekt voor zich dat er altijd gelegenheid is om op eigen initiatief een gesprek te plannen.

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

Geschillencommissie


Oudercommissie

Het is belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). Onze oudercommissie, waarin 3 ouders zitting kunnen hebben, heeft een adviserende taak en behartigt de belangen van de ouders en de kinderen. Naast het bevorderen van de inspraak van de ouders kan de OC meedenken en helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten. Het is ook mogelijk dat de OC de ouders zelf benadert om bijvoorbeeld uw mening te vragen over bepaalde zaken. Als ouder kunt u ook bij de OC uw vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot onze kinderopvang kwijt. Ook kunt u als ouder, wanneer er in de OC vacatures ontstaan, zelf actief deelnemen aan de OC. Het mailadres van de oudercommissie is: oudercommissiehetblesje@gmail.com

____________________________________________________________________________________________Ouderlogin

Wanneer u als ouder een extra opvang dag of ruil dag wilt aanvragen, dan kunt u dit doen via onze ‘ouderlogin

Ziekte

Kinderen worden wel eens ziek. Een verkoudheid, griep of verhoging; het hoort er allemaal bij. Om te kunnen beoordelen of uw kind bij ziekte kinderopvang ‘Het Blesje’ kan blijven bezoeken, hanteren wij als basis de richtlijnen van de GGD. Daarnaast kijken we ook naar uw kind zelf. Ieder kind is uniek en ieder kind reageert anders op een flinke verkoudheid of verhoging. Onder een ziek kind verstaan wij: : een kind dat zich zichtbaar niet lekker voelt, over pijn klaagt of meer dan 38,5 graden koorts heeft. Een ziek kind heeft speciale zorg en aandacht nodig die bij ‘Het Blesje’ niet altijd voldoende geboden kan worden. Als uw kind op de groep niet de rust kan vinden die hij/zij nodig heeft, dan nemen wij contact met u op om te overleggen wat te doen in deze situatie. Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dit (telefonisch) te melden, vóór 09:00 uur.

Ziektebeelden


Gebruik van medicatie

Moet uw kind medicijnen gebruiken, al dan niet op voorschrift van een huisarts of specialist, geef dit dan duidelijk door aan de medewerkster. Tevens is het van belang aan te geven hoe en wanneer de medicatie toegediend dient te worden. Ook moet U een verklaring voor het toedienen van de betreffende medicijnen tekenen. De medicijnverklaring is verkrijgbaar bij de medewerkster op de groep.